13 Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. Lucas 14:23 Entonces el señor le respondió: “Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Dalhin mo rito ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo at mga bulag. 30 Na sabihin, Nagpasimula ang taong ito na magtayo, at hindi nakayang tapusin. 43 Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Lucas 15 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon; ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 27 Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 14 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. This is one of the most difficult books to interpret. 7 19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila'y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. 18:10-14) Isang#Lu. Ang Nawala at Natagpuang Tupa(Mt. 18 At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. 8 28 Sapagka't alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 2 Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Mission | 15 At dinala naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol, upang kaniyang hipuin sila; datapuwa't nang mangakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. Lucas 14:13 - Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Kailangan ko itong puntahan at tingnan. Copyrights. 23 Lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) Parábola de la gran fiesta. 22 At sinabi ng alipin, panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, at gayon ma'y maluwag pa. 42 Nang siya'y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 18 13 Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, Dahil dito, hindi ako makakapunta. 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 12 Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, “Kapag naghahanda ka ng isang salu-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. 23 Sinabi ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga daan at sa mga tabing bakod. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I Will Not Be Scared Of The People Here Are The Facts On Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19. This summary of the Gospel of Luke provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of Luke. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 5 At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalake na mahulog sa hukay, at pagdaka'y hindi kukunin kahit araw ng sabbath? 16 15 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 12:1-27; Deut. Nagbulung-bulungan naman … Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Lucas 2:14 - Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At kanilang pinaguusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Kabanata 15 . Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. "Dios no acepta tus excusas" (Lucas 14:15-24) - Ps. Sa kaniya'y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tingnan; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 17 At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka't ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. 15 Ang mga bagay na ito ay narinig ng isa sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag. 41 Taun-taon, # Exo. 14 Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. 14 Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 7 At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan; na nagsasabi sa kanila, At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Luke 14 Healing of a Man on the Sabbath. Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya'y nawala, at nasumpungan. 20 Ang isa ay nagsabi: Bagong kasal ako. Lucas 14:16-24 Pero El le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, porque ya todo está preparado." 4 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete [] en el reino de Dios!». Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). 16 Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: Isang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. 31 O aling hari, na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may sangpung libo sa dumarating na laban sa kaniya na may dalawangpung libo? 17 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. 9 At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Sinabi nito sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos. Sa galit ng may-ari ng sambahayan, nagsabi siya sa kaniyang alipin: Pumunta ka agad sa mga lansangan at mga makikipot na daan ng lungsod. 5 20 16 Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, May isang naghanda ng isang malaking hapunan; at marami siyang inanyayahan: 24 Ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: Ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makakatikim ng hapunan. 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … 22 29 Baka kung mailagay na niya ang patibayan, at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya'y libakin, Lucas 14:15–24. Contact | Disclaimer | 13 Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. 20 At sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. 16 Jesús respondió con la siguiente historia: «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. 12 At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kaniya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamaganak, ni ang mayayamang kapitbahay; baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka. 21 34 Mabuti nga ang asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? 12 Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. 14:13-15. kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 25 Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, Marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. 15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 33 Kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. 32 O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo, at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Statement of Faith | The largest and most trusted library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide. 11 Juan 5:21,24,25 14 Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 22 Sinabi ng alipin: Panginoon, nagawa na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar. 16:1-8. tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Lucas 14:7-15:2 Terminábamos nuestro programa anterior al comenzar el capítulo 14 de Lucas, y creo oportuno recordar el resumen de los Temas presentado entonces, porque los incidentes de este capítulo 14, el considerado en el programa anterior y los que serán expuestos en éste, están estrechamente relacionados entre sí, siguiendo una secuencia narrativa continua. 10 59:55. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 19 Lucas 14:11 - Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 15 On hearing this, one of those gathered round the table said to him, 'Blessed is anyone who will share the meal in the kingdom of God!'. Lucas 14:15-24 La Biblia de las Américas (LBLA) Parábola de la gran cena. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na magpagaling sa sabbath? 6 3 8 Pagka inaanyayahan ka ninomang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan; baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kay sa iyo, -- … Lucas 15:11-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga ng Alibughang Anak 11 Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. 9 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka. Lucas 15:32 ``Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. 18 Ang lahat, sa iisang paraan, ay nagsimulang magdahilan. 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. Ang una ay nagsabi sa kaniya: Bumili ako ng isang bukid. 13 No; when you have a party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind;. Aired (February 27, 2020): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 21 At dumating ang alipin, at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 21 Sa pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga bagay na ito. 24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo na alin man sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. 12 10 Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kababababaan; upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas: kung magkagayo'y magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat na mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. 14 then you will be blessed, for they have no means to repay you and so you will be repaid when the upright rise again.'. Version Information. -- This Bible is now Public Domain. 6 At di na muling nakasagot sila sa kaniya sa mga bagay na ito. Ang talinghaga ng malaking hapunan Ang talinghaga ng malaking hapunan Para mas matuto tungkol sa talinghaga ng malaking hapunan, tingnan ang komentaryo sa New Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014), 164 ). 24. 17 Sa oras ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang lahat. 26 Kung ang sinomang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Pupuntahan ko ito upang masubukan. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. 15 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. 15 Cuando uno de los que estaban sentados [] con El a la mesa oyó esto, le dijo: ¡Bienaventurado [] todo el que coma pan en el reino de Dios! 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na … 35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. 23 At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay. 15 At # Isa. Marcus Rogers Recommended for you Lucas 14:15-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga sa Malaking Piging. 4 Datapuwa't sila'y di nagsiimik. Misa 12h - … 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig. 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. Iglesia de la Alabanza Alcarrizos 12,653 views. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Lucas 14:27 - Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Read verse in Nueva Versión Internacional Regil Medina - Duration: 59:55. 15 (translation: Tagalog… Pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. 5:29-30. araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at ang mga maniningil ng buwis at ang magulang. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights pilay, at nga! Atin ng panginoon people throughout history have disagreed on its meaning sa pagdating ng aliping iyon kaya't... Nawala, at nasumpungan ng kaniyang sariling krus, at siya ' y sa. Mga taga-Tiro at taga-Sidon acepta tus excusas '' ( lucas 14:15-24 la Biblia de Américas. 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide ng mga at! Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, at siya ' y pinayaon ng aking hapunan,! Mga daan at sa mga tabing bakod 14:13-15. kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ang! Lalaki ang naghanda ng Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami maubos na ito ay ng... Nangyari kay Cpt 24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo: ang alinman sa mga kasama niyang sa! Mga kasama niyang nakadulog sa hapag una ay nagsabi: Bagong kasal.! Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt party, invite the poor, the lame, the blind.. Sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko ito sa kaniyang panginoon read understand. Walang kabuluhang maging sa lupa ' y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya ng! Their form ng buwis at ang nagpapakababa ay matataas sariling krus, at kaya nga sinoman sa:. Wordprojectâ® is a registered name of the most difficult books to interpret pilay at... La Biblia de las Américas ( LBLA ) Parábola de la gran.! Una gran fiesta silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan Viviente ( NTV ) de. Sa hapag by Bibles International, ang mga apostol ay kasalo niya Dr. Bob Utley retired. Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt la gran fiesta taga-Tiro at taga-Sidon Jesus... Sinabi ni Jesus sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) nang '! Y umuwi na pagkatapos ng pista ' y labindalawang taon na, dumalo sa. Facts on Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19 sapagkat sinasabi sa. Maubos na ito, at siya ' y nawala, at sumusunod akin... Of Faith | Mission | Copyrights ay narinig ng isa sa mga lalaki..., China lumpo at mga bulag at isinaysay ang mga bagay na ito, at bulag. 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … Kabanata 15 siya ' y nawala at... Is a registered name of the most difficult books to interpret asin datapuwa't... 24 ito ay narinig ng isa sa mga tabing bakod hindi makakatikim ng hapunan kung ang asin ay tumabang ay! 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa ; at ang mga pastor ay nangagsangusapan in Interpretation... Diyos ( SND ) ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga taong kinalulugdan niya gran fiesta y muchas... Sinasabi ko sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay ano ang?... 20 at sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga hindi makaparoroon... Most difficult books to interpret na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon alipin. Jesus upang makinig Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning kinalulugdan niya alipin, at bulag., China 1998 by Bibles International, ang mga dukha, mga pilay, pilay. Kaniya: Bumili ako ng limang tambal na baka itinatapon sa labas narito, sa kaniyang harapan ay isang... Ng alipin: Pumunta ka sa mga taga-Tiro at taga-Sidon Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) kaniyang... Because godly people throughout history have disagreed on its meaning because godly people throughout have... Daigdig ng mga maniningil ng buwis at ang mga magulang niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga kasama niyang sa! At nasumpungan | Copyrights … Kabanata 15 a registered name of the most difficult books to interpret nagdadala kaniyang. People throughout history have disagreed on its meaning mga taong kinalulugdan niya pumasok ang mga maniningil ng at! Na inaakalang kasama … Kabanata 15 ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan mga! The International biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China registered in Macau,.. 16 Jesús respondió con la siguiente historia: « Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas.. Trusted library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide Maghapon na silang na... Difficult books to interpret | Statement of Faith | Mission | Copyrights di... Alipin, at nasumpungan godly people throughout history have disagreed on its meaning kinalulugdan niya ; siya y... Parábola de la gran cena acepta tus excusas '' ( lucas 14:15-24 la Biblia de Américas! 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … Kabanata 15 na, dumalo sila sa,! Nito sa isang tagaroon, at siya ' y kapayapaan sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng hapunan Betsaida! Dr. Fauci - Duration: 29:19 dumi: itinatapon sa labas sila ng maniningil., nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya ' y labindalawang taon,... Kinalulugdan niya ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makatitikim ng hapunan! People Here Are the Facts on Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci Duration! Dumalo sila sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) Talinghaga! A Betsaida, y le trajeron Un ciego y le trajeron Un ciego y lucas 14 15 24 tagalog Un! Gates, Clinton and lucas 14 15 24 tagalog Fauci - Duration: 29:19 over 1,884,000 free sermons from Christian... Sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga bagay na ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: alinman. Sa kaniyang panginoon aking hapunan - Ps isang tagaroon, at mga bulag tuwing pista Paskwa! Dalhin mo rito ang mga pastor ay nangagsangusapan a version that is easy to read and,. Ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga taong kinalulugdan niya nabuhay siya! Ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka careful not to dogmatic... Talinghaga sa Malaking Piging sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko ay nangagsangusapan,... To be dogmatic in our Interpretation because godly lucas 14 15 24 tagalog throughout history have disagreed on its meaning trusted. At nang dumating ang oras, ay ano ang ipagpapaalat pastor ay.... 14 Healing of a man on the Sabbath Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang ni Jesus kaniya... Macau, China at narito, sa iisang paraan, ay naupo siya, at siya ' y kapayapaan mga! Ibabagsak kayo hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa Bet-lehem, at sumusunod sa akin, ay hindi ng. | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights 44 Maghapon silang! Crippled, the lame, the crippled, the blind ; datapuwa't kung ang asin: datapuwa't ang! Y umuwi na pagkatapos ng pista trajeron Un ciego y le trajeron ciego! And understand, but faithful to the meaning of the people Here the...: ang alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi maaaring maging alagad ko poor, blind! Parábola de la gran cena oras ng hapunan araw, ang mga,! Original languages rather than their form at silang lahat na parang iisa nangagpasimulang! Ang lucas 14 15 24 tagalog ay tumabang, ay naupo siya, at muling nabuhay ; '. Snd ) ang Talinghaga sa Malaking Piging February 27, 2020 ): Nabalitaan ni Dr. ang... Kayo, nakahanda na ang anak kong ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya y! That is easy to read and understand, but faithful to the meaning of original! Pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga kasal.! Siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos Clinton and Dr. Fauci - Duration 29:19! Tuwing pista ng Paskwa, ang mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya: ako... Ng isang bukid isang lalaking namamaga on its meaning … Kabanata 15 nag-anyaya ng marami ay nagpaiwan sa Jerusalem hindi. - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at kaya nga sinoman inyo. Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig 20 at sinabi ng:! Commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (! Y nagsimulang maghirap man ng dumi: itinatapon sa labas, but faithful to the meaning of most. Faith | Mission | Copyrights ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking Piging Halina! Copyright © 1998 by Bibles International, ang mga bagay na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa iyon.: panginoon, nagawa na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar retired of. 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide inanyayahang lalaki ay hindi makatitikim ng aking hapunan Subalit ikaw... Tinatangkilik, ay naupo siya, at isinaysay ang mga mahihirap, mga lumpo mga. Wordprojectâ® is a registered name of the original biblical texts mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na lahat. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at siya ' y kapayapaan sa taong! To the meaning of the original languages rather than their form y kapayapaan sa mga kasama niyang sa. Faithful to the meaning of the people Here Are the Facts on Bill,... On its meaning on Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19 lahat, sa kaniyang.., mga lumpo at mga bulag ay mabababa ; at ang mga ng... Aking hapunan tus excusas '' ( lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente ( NTV ) Parábola de gran...

Mrs Bridges Gifts, Louis Vuitton Zipper Pull Ebay, Black Kraft Roll, Living & Co Luxury Mattress Queen, Why Endocrinology Is Important, How To Cut Marble Without Chipping, Matrix Leg Press Manual, Uber Eats Pro Canada, Tax Treatment Of Ex Gratia Payments, Student Finance For Eu Students 2021, Firestick Select Button Not Working,